0
Reklama
Navštívte Ahakniha.sk
Prihlásenie
E-mail:

Heslo:
Obnovenie hesla
Registrácia
Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom týchto obchodných stránok je Ľubomír Šúth – Litera ,SNP 11,

Veľký Krtíš, IČO :30442389 zapísaný v Živnostenskom registri pod číslom
2004/02006/2/CUP,číslo Živnostenského registra 610-2025 vo Veľkom Krtíši zo dňa 16.2.2004.

 

 

 

Stránky boli zriadené za účelom vytvorenia virtuálneho katalógu kníh a ostatných tovarov nachádzajúcich sa v ponuke nášho tzv.kamenného kníhkupectva . Návštevník si tu môže prechádzať našu ponuku. Všetok tovar je prezentovaný za účelom predaja.

 

 

 

Objednávka.

 

Internetový obchod Ahakniha.sk prijíma objednávky nielen prostredníctvom eshopu, ale aj  nasledovnými spôsobmi:

 

a) písomne, zaslaním poštou na adresu firmy

 

b) e-mailom, zaslaním e-mailovej správy na ahakniha@ahakniha.sk.

 

 

 

Objednávka musí obsahovať tieto náležitosti:

 

 • meno, adresu, mobilné telefónne číslo, u firmy uviesť aj IČO a DIČ.
 • predmet objednávky
 • spôsob platby
 •  
 • spôsob doručenia

 

 


Predávajúci dodáva tovar kupujúcemu na základe elektronickej objednávky a špecifikácie. Podmienkou platnosti takejto objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí. Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho overenie objednávky, a to vhodným spôsobom - emailom alebo telefonicky. Ak kupujúci zistí chybu vo svojej objednávke môže tie chyby opraviť písomnou formou ( e-mailom).

 

 

 

Zmluva je uzatvorená momentom jej akceptácie (potvrdenie objednávky), o ktorej bude kupujúci vyrozumený  prostredníctvom e-mailu prípadne telefonicky. Zmluvné podklady v slovenskom jazyku Vám  budú zaslané na Vami uvedenú emailovú adresu uvedenú v objednávke.

 

 

 

Predávajúci je oprávnený do 15 dní od akceptácie objednávky odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodu, že objednaný tovar sa nenachádza na sklade.

Tiež ak kupujúci neuhradí pri platbe vopred platbu do 7 dní odo dňa vytvorenia objednávky.

 

 

 

Všetky prijaté objednávky považujeme za záväzné. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. O tomto je však kupujúci okamžite informovaný.

 

 

 

 

 

Ceny

 

 

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

   

 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
  Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v potvrdení objednávky.

   

 3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

   

 4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

   

 5. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

       Reklamácie

 

 

 

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov.

 

 

 

K tovaru pribaľujeme potrebné doklady. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail, alebo písomne. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym použÍvaním výrobku. Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu do miesta jeho podnikania spolu s písomným oznámením závady, inak bude reklamácia považovaná za neplatnú. Reklamácie posudzujeme v súlade s pokynmi výrobcu tovaru. Kupujúci musí oznámiť predávajúcemu zistené závady bezodkladne po prevzatia tovaru písomne, e mailom, telefonicky. Pri reklamácii je nutné predložiť doklad o zaplatení. V prípade zrušenia objednávky a vrátenia tovaru Vám budú peniaze zaslané prevodom na účet v lehote do 14 dní, ktorá začne plynúť dňom vrátenia tovaru.
 

 

Vrátenie tovaru

 

Zo zákona vyplýva právo kupujúceho  vrátiť  tovar v lehote do 7 dní od predaja.Tovar musí byť zabalený v originálnom balení, nepoškodený, neporušený,celistvý, nespotrebovaný, neotvorený.Kupujúci má právo na vrátenie plnej kúpnej ceny tovaru pokiať splní všetky uvedené podmienky vrátenia tovaru.Tovar musí byt doručený na vlastné náklady kupujúceho.Doba splatnosti  je určená na 14 dní od doručenia tovaru predajcovi.

 

 

 

Ochrana osobných údajov

 

 1. Údaje zadávané kupujúcim pri objednávke tovaru považuje predávajúci za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, resp. dodanie tovaru.Tieto údaje sú poskytované jednorázovo. Informácie, ktoré by sa dotýkali priamo úkonov na Vašom účte, sa k nám nedostanú.Narábanie s takýmito informáciami sa riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

   

 2. Objednávateľ dáva odoslaním objednávky súhlas, že údaje o objednávateľovi a jeho nákupoch budú predávajúcim zhromažďované a používané.

   

Internetový obchod www.ahakniha.sk si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

Alternatívne riešenie sporov (ARS)

 

V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou od 1.2.2016 Vás, ako spotrebiteľa / kujúceho informujeme, že v prípade, že nie ste spokojný so spôsobom vybavenia Vašej reklamácie, alebo sa domnievate, že my, ako predávajúci sme porušili Vaše práva, máte právo sa na nás obrátiť so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom našej poštovej adresy alebo elektronickej adresy ahakniha@ahakniha.sk.

 

Ak my, ako predávajúci odpovieme na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS).  Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi  orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 

Spotrebiteľ / kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto adrese:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť len spotrebiteľ / kupujúci – fyzická osoba. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom / kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako sumu 20 EUR. Subjekt Alternatívne riešenie sporov ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

 

 

 

Záverečné ustanovenia

 

 

 


Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby,  za dodanie správneho a nepoškodeného tovaru. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou(alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou tretích strán), za poškodenie zásielky zavinené tretím subjektom, najmä pracovníkom pošty alebo kuriérskej spoločnosti. Ak sa takéto okolnosti vyskytnú, kupujúci uplatní reklamáciu priamo u dotknutého subjektu, najmä kuriérskej služby.

 

 

 

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

 

 

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

 

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

 

 

 

 VÍTA VÁS ASISTENT VYHĽADÁVANIA
x
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do porovnania.
Zobraziť porovnanie
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný medzi obľúbené položky.
Zobraziť obľúbené položky
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do košíka.

Nakupovať Pokračovať do košíka